ขนย้ายเครื่องจักร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์