ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งภายในประเทศ

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งภายในประเทศ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียน เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถเทรลเลอร์ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไป ได้แก่

 • อัคคีภัย
 • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ
 • การโจรกรรม
 • การแตกหักเสียหาย
 • การสูญหาย

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งระหว่างประเทศ

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ ภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไป ได้แก่

 • อัคคีภัย
 • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ
 • การโจรกรรม
 • การแตกหักเสียหาย
 • การสูญหาย
 • ภัยอื่นๆ เช่น ภัยสงคราม ภัยการปล้นสะดม

ประโยชน์ของ ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการขนส่ง
 • ช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหาย

การเลือกซื้อประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง

การเลือกซื้อประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ชนิดของสินค้า
 • มูลค่าของสินค้า
 • เส้นทางการขนส่ง
 • ระยะเวลาการขนส่ง
 • ระดับความเสี่ยงของสินค้า

ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอย่างละเอียดก่อนทำประกันภัย เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

LTS EXPRESS เป็นบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมขนส่งกว่า 20 ปี LTS EXPRESS ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าของลูกค้า จึงมีบริการประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการขนส่ง

ทำไมต้องซื้อประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง

การขนส่งสินค้าเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม สินค้าอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งได้ ด้วยเหตุนี้ การทำประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า

ความสำคัญของประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งเป็นสัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ครอบคลุมถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย เช่น

 • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว
 • อุบัติเหตุ เช่น รถชนกัน เรือล่ม
 • เหตุสุดวิสัย เช่น การก่อการร้าย สงคราม
 • ความเสียหายจากการกระทำของบุคคลอื่น เช่น โจรกรรม ลักขโมย

การทำประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งจึงช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า ซึ่งอาจทำให้สูญเสียรายได้หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่

ประเภทของประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง

ประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า เส้นทางการขนส่ง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประเภทประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่งที่นิยม ได้แก่

 • ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
 • ประกันภัยขนส่งสินค้าทางบก (Road Cargo Insurance)
 • ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Insurance)
สอบถามข้อมูล

กลับหน้าแรก >>