#ภารกิจการจัดส่ง ตู้รอนำจ่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1685 ชุด ทุกอำเภอ ทุกเกาะ ขอบคุณ ทีมงานทุกภาคส่วน งานนี้เข้าทุกพื้นในประเทศไทย สนใจการใช้บริการกระจายสินค้า ทั่วประเทศ โทร.080 582 5656 / 082 4589 888 / 085 976 7788 / 063 4379229 / 088 5074 888